Reklamace

Úvod / Reklamace

Došlo k poškození zásilky při dopravě?

Postup reklamace v kostce:

! O reklamaci nás vždy neoprodleně informujte mailme na adrese reklamace@online-fotografie.cz. Připojte fotografii reklamovaného zboží nebo výrobku a popis vady !

Reklamace poškozené zásilky se zásadně uplatňuje u dopravce. Reklamaci je třeba uplatnit neprodleně po obdržení zásilky, nejdéle do 3 dnů. V příslušném reklamačním protokolu musíte uvést požadavek na náhradu škody.

Dopravce Česká pošta

 1. Reklamační protokola je nutné sepsat přímo na pobočce pošty!
 2. Do protokolu uveďte hodnotu poškozeného zboží dle daňového dokladu + poštovné

V protokolu je třeba vyplnit že "nárok na náhradu škody se postupuje ODESÍLATELI"

O proběhlé reklamaci nás informujte nejlépe mailem a zašlete sken reklamačního protokolu.

Dopravce PPL

Je třeba vyplnit detailní reklamační protokol na stránkách PPL. Při poškození zboží dopravcem PPL se s námi ihned spojte, reklamaci provedeme sami.

Popište v mailu rozsah poškození a přiložte tyto fotografie:

 1. Foto zásilky jako takové (celou krabici)
 2. Čitelné foto adresního štítku na zásilce vč. štítku "křehké"
 3. Foto vnitřku krabice - tedy jak byla zásilka balená
 4. Foto poškozeného zboží - každý kus zvlášť

Nezapomeňte uvést číslo daňového dokladu!


Odeslání reklamace zpět na provozovnu

Pokud je nutné odeslat zboží v rámci reklamace zpět k nám na provozovnu, máme pro Vás řešení ZDARMA:

 1. Zabalte reklamované zboží k odeslání a informujte nás o tom mailem na reklamace@online-fotografie.cz 
 2. Zašleme Vám v mailu adresní štítek - ten nalepte na balíček.
 3. Balíček ZDARMA odevzdejte v nejbližší pobočce Zásilkovny. Seznam poboček je zde: https://www.zasilkovna.cz/pobocky  Můžete vybrat kteroukoli pobočku.
 4. Po obdržení zásilky vyřídíme reklamaci obratem.
 5. Nikdy nám neposílejte nic na dobírku! Jiné dopravní náklady není možné bez předchozího schválení hradit! Reklamace vyřizujeme dle Obchodních podmínek a platných zákonů ČR a to obratem nebo max. do 30 dnů od obdržení reklamace. 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.1  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

1.2  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a)  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b)  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c)  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d)  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
e)  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.3  Ustanovení uvedená v tomto článku se nepoužijí u zboží zejména když:

f)  vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
g)  vada je zjevná a tedy platí, že zákazník takové zboží i s vadou schválil,
h)  vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
i)  vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího,
j)  kupující poruší ochranné pečetě nebo nálepky na reklamovaném zboží,
k)  zboží bylo mechanicky poškozeno a nejedná se tudíž o vadu zboží,
l)  se jedná o běžné opotřebení zboží, způsobené jeho užíváním, nikoliv o vadu,
m)  užitné i estetické hodnoty zboží byly nedbalým způsobem užívání zboží předčasně vyčerpány,
n)  vada byla způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou nebo zásahem kupujícího,
o)  vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího,
p)  kupující zboží reklamoval po uplynutí zákonné lhůty k uplatnění vad (tj. po dvou letech od převzetí)

1.4  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

1.5  V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

1.6  Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

1.7  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

1.8  Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

1.9  Kupující je povinen svá práva z vadného plnění uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

1.10  Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

1.11  Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

1.12  V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužije a platí zákonná úprava. Smluvní záruka na zboží se v takovém případě s kupujícím nesjednává.

2. UPLATNĚNÍ VADY

2.1  Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v jeho provozovně (viz kontakty), v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání.

2.2  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

2.3  Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

2.4  Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

2.5  Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

2.6  Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

2.7  V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužijí.

3. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

3.1  Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3.2  Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.

3.3  Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno uskutečnit.

3.4  Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

3.5  Pokud kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti s předmětem svého podnikání nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, potom se ustanovení čl. 7, 8 a 9 obchodních podmínek neuplatní. Smluvní záruka na zboží se v takovém případě s kupujícím nesjednává.

3.6  V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužijí.

4. SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

10.1  Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

5. NÁKLADY REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1  Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující, který je spotřebitelem, právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

11.2  V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

11.3  Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud.

11.4 V souladu s informační povinností stanovenou zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje prodávající kupujícího o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi prodávajícím a kupujícím, může se kupující do jednoho roku od prvotního uplatnění nároku u prodávajícího obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Internetová adresa České obchodní Inspekce je wvw.coi.cz

 

1.Zakázka2.Fotografie3.Nastavení4.Přehled5.Platba6.Doprava7.Registrace8.Dokončení