Obchodní podmínky

Úvod / Obchodní podmínky

obchodní společnosti Pavel Körner - Kodak Express se sídlem Panská 134/I, Jindřichův Hradec 37701  identifikační číslo: 11329416, registrován v živnostenském rejstříku Obecního živnostenského úřadu v Jindřichově Hradci. Živnostenský list š.j. 303/03/95/0283, vydal Městský živnostenský úřad v Jindřichově Hradci. 

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.online-fotografie.cz

Obchodní podmínky v kostce

 • Naše obchodní podmínky se plně řídí zákony České republiky, zejména pak Zákonem na ochranu spotřebitele.
 • Zavazujeme se Vaši objednávku zpracovat co nejdříve a s největší pečlivostí. Naopak odesláním objednávky se Vy zavazujete objednávku řádně zaplatit a převzít.
 • Běžné zboží můžete ze zákona neporušené, nepoužívané a v původním obalu vrátit do 14 dnů od převzetí. Peníze zpět zašleme neprodleně, nejpozději však do 14 dnů.
 • Ze zákona (a pochopitelně) nelze vrátit zboží upravené dle přání zákazníka - týká se tedy samozřejmě objednaných fotografií, fotodárků a ostatních výrobků opatřené Vašimi fotografiemi.
 • Doba doručení je orientační, rozhodující jsou informace v e-mailu a SMS od zvoleného dopravce.
 • GDPR: Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami zohledňujícími požadavky GDPR legislativy

Obchodní podmínky podrobně:

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Pavel Körner - FOTO, se sídlem  Jindřichův Hradec, Panská 134/I, 37701, identifikační číslo: 11329416,  registrován v živnostenském rejstříku Obecního živnostenského úřadu v Jindřichově Hradci. Živnostenský list š.j. 303/03/95/0283, vydal Městský živnostenský úřad v Jindřichově Hradci, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese  www.online-fotografie.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než  1 roknevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  5.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  6.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese  Panská 134/I, Jindřichův Hradec;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.  2200232825/2010, vedený u společnosti   FIO banka (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému  GoPay;
 • bezhotovostně platební kartou;
 • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou. Nutno sjednat osobně na provozovně Panská 134/I, Jindřichův Hradec.
  1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

  3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

  4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  5.   Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající  je  plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (např. fotografie a výrobky s fotografií), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

  3.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Ostatní platby za služby poskytnuté nad rámec hodnoty zboží se nevrací.

  5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  8. Vzor pro odstoupení od kupní smlouvy zde.

  9. Při odstoupení od kupní smlouvy po zákonném termínu 14 dnů od převzetí zboží má prodávající právo zboží již nepřijmout zpět nebo přijmout při odečtení poplatku za manipulaci, dopravné a s ohlednem na stav zboží ve  výší minimálně 5% z ceny výrobku.

 2. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

  5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

  6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 4. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy  info@fotokorner.cz  Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  6.1. Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování osobních údajů kupujícího, je společnost prodávajícího, tedy: Kodak Express - Pavel Körner, Panská 134/I, Jindřichův Hradec a kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Pavel Körner, telefon: 384321077, email: info@fotokorner.cz.

  6.2. Při zpracovávání osobních údajů se prodávající řídí příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“). Zpracovávání osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Zpracování osobních údajů probíhá proto, aby prodávající mohl poskytovat plnění plynoucí z kupní smlouvy a informovat o něm kupujícího. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány na základě kupní smlouvy o koupi zboží a jejich zpracovávání je nezbytné pro splnění této smlouvy. Osobní údaje prodávající rovněž zpracovává pro účely případné reklamace či uplatňování jiných práv kupujícího jako spotřebitele podle příslušných právních předpisů.

  6.3. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu od okamžiku objednání zboží do okamžiku uplynutí záruční doby. Poté jsou uchovávány pouze ty osobní údaje kupujícího, které jsou dále nezbytné pro uplatnění práv a plnění povinností prodávajícího, nebo u kterých to vyžadují jiné právní předpisy, maximálně však po dobu deseti let od uplynutí záruční doby. Při zpracovávání osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

  6.4. Prodávající zpracovává pouze osobní údaje, které získal přímo od kupujícího a které kupující poskytl v objednávce, zejména jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa, případně doručovací adresa, firmu, IČ a DIČ a případné další údaje, poskytnuté kupujícím v souvislosti s plněním kupní smlouvy jako např. číslo účtu. Osobní údaje jsou zařazeny do databáze zákazníků prodávajícího, dále v této databázi evidovány a jsou k nim přiřazovány další údaje o objednaném zboží a vybraném způsobu jeho dopravy. Bez poskytnutí těchto osobních údajů by nebylo možné dodat kupujícímu vybrané zboží a poskytovat další služby prodávajícího. Poskytnutí a zpracovávání výše uvedených osobních údajů je proto nutnou podmínkou pro uzavření a plnění kupní smlouvy.

  6.5. S osobními údaji kupujícího nakládá prodávající s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Ve vnitřní struktuře prodávajícího platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

  6.6. Osobní údaje předává kupující v nezbytně nutném rozsahu dalším subjektům pro zajištění plnění kupní smlouvy, zejména za účelem dopravy a převzetí zboží způsobem, který kupující zvolí při objednávce. Mimo to osobní údaje zásadně nejsou předávány nikomu mimo společnost prodávajícího s výjimkou případů, kdy:

  6.6.1. je dán výslovný souhlas kupujícího,

  6.6.2. prodávajícímu to ukládá nebo ho k tomu opravňuje právní předpis (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení).

  6.7. Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii.

  6.8. Ve vztahu ke svým osobním údajům má kupující následující práva, která vůči prodávajícímu může uplatnit: 1.8.1. právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání osobních údajů prodávajícím a na přístup ke všem osobním údajům, které se týkají kupujícího a které prodávající zpracovává;

  6.8.2. právo na opravu nebo doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;

  6.8.3. právo na výmaz nebo omezení zpracovávání osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;

  6.8.4. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

  6.8.5. právo na přenesení osobních údajů k jinému správci.

  6.9. Pro uplatnění práv na ochranu osobních údajů podle článku 9.8., které prodávající plně respektuje a umožňuje jejich uplatňování se kupující může písemně, elektronicky či telefonicky obracet na: Pavel Körner, Panská 134/I, Jindřichův Hradec, 37701, telefon: 384321077, email: info@fotokorner.cz.

  6.10. Pokud se kupující domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČ: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: https://www.uoou.cz.

 6. Jindřichův Hradec 20.5.2018

 7. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 8.    DORUČOVÁNÍ

  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 9. Zvláštní ujednání pro zpracování fotografií

  1.  Fotolaboratoř nabízí kompletní paletu běžného zhotovení fotografií i výrobků fototisku, (fotodárky).. Zhotovení rozměru fotografií a ořezu digitálních fotografií (přizpůsobení stran) se řídí zadáním v internetové objednávce. Pokud nebude objednávka jednoznačná, je pro zhotovení fotografií považován za sjednaný standardní formát 10x15 cm ořez s lesklým povrchem po 1 kusu od každého snímku. Zhotovení typu fotokalendáře, velkoformátových zvětšenin nebo fotodárků musí být jednoznačné a zřejmé.

  2.  Zhotovení standardně přijaté a kompletně vyplněné objednávky probíhá ihned a automaticky. Pozdější změny popř.zrušení objednávky zákazníkem není možné, pokud se již se zpracováním objednávky započalo. Zákazník je srozuměn s tím, že takovou objednávku je povinen převzít a řádně zaplatit. Fotolaboratoř může vymáhat převzetí a zaplacení objednávky právní cestou a to včetně nákladů s tímto vzniklých.

  3.  Fotolaboratoř je oprávněna odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, není učiněna v souladu s těmito OP a platnou nabídkou služeb zhotovitele v uvedený den, případně je neúplná či neurčitá. Fotolaboratoř je oprávněna také kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.

  4. Fotolaboratoř nezodpovídá za kvalitu zasílaných dat – nedostatečné rozlišení (např.z foto mobilního telefonu, neostrost nebo chybná barevnost u původních dat zhotovitel nehodnotí a toto není důvodem k reklamaci. Zakázka bude zpracovaná v co nejlepší kvalitě v rámci možností původního obrazového souboru.

  5. Ceny za zhotovení se řídí podle denně aktualizovaného ceníku, zveřejněného na našich webových stránkách www.online-fotografie.cz .Akční ceny platí výhradně po dobu akce a při splnění všech podmínek ke každé jednotlivé akci zvlášť vyhlášených.

 10. DOBA ZPRACOVÁNÍ A DODACÍ LHŮTY

  1. Platné orientační doby zpracování všech nabízených produktů jsou uvedené v aktuálním ceníku na internetové adrese www.online-fotografie.cz . Ve výjimečných případech (např. revize, údržba či oprava výrobních strojů ve fotolaboratoři, prostoje způsobené čekáním na náhradní díly, nadměrný nepředpokládaný objem zakázek v rámci nejrůznějších akcí a také prostoj způsobený zásahem vyšší moci) může dojít k prodloužení uvedené orientační doby na zpracování. Výkony České pošty, s.p. potažmo dalších dopravců (doručení zásilky) nejsme schopni ovlivnit. Opožděné dodání zásilky neopravňuje zákazníka k odmítnutí jejího převzetí ani k požadování náhrady či slevy za nedodržení lhůty na zpracování.

 1. ZÁRUKA KVALITY

11.1. U jednoznačných nedostatků ve zpracování má zákazník právo na uplatnění reklamace. Není možné však uplatňovat právo na reklamaci u záležitostí vkusu a osobního cítění, jako je např. barevné podání a odstín fotografií. Reklamace musí být nahlášena písemně v zákonné záruční lhůtě, to jest během šesti měsíců od data převzetí zásilky. Z provozních důvodů doporučujeme reklamovat zásilku co nejdříve, nejlépe do jednoho měsíce. Reklamaci doporučujeme zaslat doporučeným dopisem. Každá reklamace musí bezpodmínečně obsahovat reklamované zboží, daňový doklad a původní zasílací sáček nebo potvrzení internetové objednávky. Dále také je nutno dodat původní obrazová data pro posouzení a případné přepracování zakázky. Zásilky na dobírku nebudou v žádném případě přijaty.

 1. AUTORSKÁ PRÁVA

15.1. Zákazník, který zadává zakázku na zpracování, prohlašuje, že je majitelem autorských práv veškerého materiálu, který ke zpracování předává. Každý zákazník ručí sám za sebe a nese zodpovědnost, veškeré následky i případné škody při porušení autorských práv.

 1. PODMÍNKY PRO DIGITÁLNÍ SERVIS

1. Zhotovitel nepřebírá žádné záruky za případná poškození nebo ztráty dat v průběhu elektronického přenosu.

2. Fotolaboratoř nenabízí archivaci digitálních dat. Online zaslaná data ke zpracování jsou průběžně dle potřeby fotolaboratoře, nejpozději však do 10 dnů, ze serveru vymazána.

3. Data je nutné posílat ve formátech souborů jpg, ovšem do velikosti max.50 MB na 1 obrazový soubor. V případě většího souboru či jiného formátu dat může fotolaboratoř odmítnout převzetí objednávky na zpracování.

4. Fotolaboratoř nenese odpovědnost za to, že barvy na fotografiích budou stoprocentně souhlasit s dodanými soubory. Fotolaboratoř si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení samostatně vylepšit barvu a hustotu obrazových souborů u všech fotografií, data optimalizovat pro přenos po internetu.

5. Reklamace, které vycházejí ze špatné kvality (např. malého rozlišení) dodaných obrazových souborů, a reklamace ohledně ořezu (poměr stran „ořez, volná délka a pod“) zpracovaných digitálních fotografií nebudou uznány.

6. U výrobků fototisku se jedná o potisk různých materiálů vašimi osobními fotografiemi. Upozorňujeme na to, že se nejedná o klasické fotografie, a proto nelze i přes vysoce vyvinutou techniku tisku, která umožňuje velmi dobré výsledky, zabránit rozdílům v barvě a struktuře snímku ve srovnání s fotopapírem nebo minitorem PC. Tyto odchylky v barvě a struktuře nejsou považovány za závady a neopravňují k reklamaci.

14. PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLEV KODAK EXPRESS JH

Sleva za registraci

 1. Každý zákazník má nárok slevy 5% na svou 1. objednávku fotografií / fotodárků. Podmínkou poskytnutí slevy je plnohodnotná registrace na stránkách www.online-fotografie.cz a zároveň souhlas s odběrem newsletterů. Slevový kód bude odeslán zákazníkovi po dokončení registrace na uvedenou e-mailovou adresu. Kód potom je třeba vložit přímo do objednávky, sleva se odečte automaticky po vložení kódu.
 2. Slevu lze čerpat pouze 1x. Slevový kod má platnost 1 rok a není nutné jej vyčerpat ihned při 1. objednávce – je možno čerpat 1x kdykoli po dobu platnosti. Slevy se nesčítají a nedá se uplatnit najednou více slevových kódů.
 3. Tato sleva má za účel poskytnou zákazníkovi slevu na jeho 1. objednávku, aby mohl vyzkoušet zpracování fotografií / fotodárků v našem systému Kodak Express. Účelem slevy je přesvědčit odběratele o vysoké kvalitě zpracování fotografií a fotodárků.
 4. Je proti pravidlům poskytování slevy, aby se tentýž zákazník registroval vícekráte pod různými e-maily a tím čerpal slevu neoprávněně.

Slevové poukazy

 1. Slevové poukazy v různých hodnotách, které poskytujeme zdarma jako dárek k vybranému zboží mají platnost 6 měsíců a lze je použít pouze na vybrané služby na poukaze uvedené.
 2. Kód poukazu je vygenerován po zapacení vybraného zboží a zákazník jej může uplatnit při kterékoli další objednávce (nelze tedy čerpat ihned v původní objednávce).   Nevyčerpaná hodnota poukazu se nevrací a poukaz není možné vyměnit za hotové peníze.
 3. Poukaz je možné čerpat jen 1x a zadáním kódu do objednávky platnost poukazu zaniká.
 4. Upozornění: pokud dojde v zákonné lhůtě ke zrušení kupní smlouvy (vrácení zboží), je nutné vrátit i slevový poukaz. Pokud byl slevový poukaz již použit a sleva vyčerpána, bude odečtena hodnota poukazu od ceny zboží, ke kterému byl poukaz vázán a které bylo vráceno a zákazníkovy vrácena takto ponížená částka.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Panská 134/I, Jindřicův Hradec 37701 
1.Zakázka2.Fotografie3.Nastavení4.Přehled5.Platba6.Doprava7.Registrace8.Dokončení